Algemene Voorwaarden Flextrans Bestrating

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan onder:
1. “uitzendonderneming”: iedere natuurlijke of rechtspersoon, welke uitzendkrachten ter beschikkingstelt aan inleners voor de t.b.v. deze inleners verrichten van werkzaamheden.
2. “uitzendkracht”: iedere natuurlijke persoon, die door tussenkomst van Flextrans werkzaamheden verricht of gaat verrichten t.b.v. een inlener.
3. “inlener”: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door tussenkomst van de uitzendonderneming zoals bedoeld onder lid 1, voorziet van uitzendkrachten zoals bedoeld onder lid 2 of via detachering wordt voorzien zoals bedoeld onder lid 5.
4. “een opdracht”: de overeenkomst tussen uitzendonderneming en inlener, op grond waarvan (en in zover telkens) één enkele uitzendkracht t.b.v. de desbetreffende inlener door tussenkomst van Flextrans werkzaamheden verricht of moet gaan verrichten.
5. “detachering”: indien een medewerker die een arbeidsovereenkomst heeft via Flextrans voor (on)bepaalde tijd bij een inlener elders te werk wordt gesteld. Dit kan voor onbepaalde tijd of voor de duur van een project zijn.
6. “payroll”: het opnemen van een door eigen selectie verworven kandidaat in de administratie van Flextrans.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Flextrans Uitzendbureau B.V., hierna te noemen: “Flextrans”.
2. Inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden en bedingingen welke de inlener van toepassing verklaart verbinden Flextrans niet tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Flextrans zijn aanvaard.
3. Indien Flextrans niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt zulks niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Flextrans het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen. 4. Met deze algemene voorwaarden zijn alle voorgaande mondelinge en/of schriftelijke voorstellen of verbintenissen, evenals elke andere mededeling tussen Flextrans en de inlener met betrekking tot de inhoud van de algemene voorwaarden vervallen.
5. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

1. Flextrans draagt op geen enkele manier aansprakelijkheid voor schaden en verliezen, die door Flextrans uitgezonden uitzend en/of detacheringkrachten mochten veroorzaken aan derden of de inlener zelf. De inlener vrijwaart Flextrans voor eventuele aanspraken van derden, welke schaden en/of verliezen hebben geleden, die een door Flextrans uitgezonden kracht mocht hebben veroorzaakt bij en/of tijdens het verrichten van diens werkzaamheden.
2. Evenmin is Flextrans aansprakelijk voor eventuele verbintenissen die de door haar uitgezonden of gedetacheerde krachten zijn aangegaan, of welke op andere wijze voor hen zijn ontstaan ten opzichte van inlener, al dan niet met diens toestemming, ten opzichte van derden in dienst van de inlener of ten opzichte van welke andere derden dan ook.
3. Op geen enkele manier kan de inlener de betaling van facturen van Flextrans afhankelijk stellen van herstel van de fouten en/of vergoeding van de schaden en verliezen als bedoeld in dit artikel.

Artikel 4. Arbeidstijd en overwerk

1. De arbeidstijd wordt nader overeengekomen tussen de inlener en de uitzendkracht. Flextrans kan in deze nooit door de inlener aansprakelijk worden gesteld.
2. Van overwerk is spraken indien werkzaamheden worden verricht boven de in de desbetreffende sector gebruikelijke arbeidsduur per dag, respectievelijk per week, of bij rooster van vastgestelde uren. Overwerk aansluitend op normale werktijd en niet langer durend dan een half uur wordt niet als zodanig aangemerkt. Alle kosten voor in verband met het in de CAO voor uitzendkrachten bepaalde over het door de uitzendkracht verrichte overwerk, worden door Flextrans aan de inlener in rekening gebracht.

Artikel 5. Betalingen

1. De inlener is gehouden tot betaling in Nederlands wettig betaalmiddel, zonder gerechtigd te zijn tot aftrek, schuldvergelijking of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie en zonder dat de inlener zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.
2. Indien de kredietwaardigheid van de inlener daartoe naar het oordeel van Flextrans aanleiding geeft, kan Flextrans nadere zekerheid van de inlener verlangen bij gebreke waarvan Flextrans de uitvoering van de overeenkomsten met de inlener mag opschorten.
3. De inlener dient de factuur na ontvangst meteen nauwgezet te controleren. Bezwaren betreffende (de hoogte van) de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Flextrans kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de inlener zijn (eventuele) rechten ter zake verwerkt.
4. Alle facturen van Flextrans zullen door de inlener worden voldaan in overeenstemming met de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Uitsluitend betalingen aan Flextrans zelf, dan wel aan een (rechts)persoon die door Flextrans tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend, terwijl betalingen aan uitzendkrachten of het verstrekken van voorschotten aan uitzendkrachten verboden en onverbindend zijn en nimmer grond kunnen opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
5. Indien de inlener niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Flextrans, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de inlener een rente van 1% per maand in rekening te brengen tot de datum van complete voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechte welke Flextrans heeft.
6. Door de inlener gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de inlener, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van inlener. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15%, met een minimum van € 500, van het te vorderen bedrag.
8. in geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de inleners, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke inleners zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 6. Facturen op basis van tijd verantwoordingsformulieren

1. De facturen van Flextrans worden uitgeschreven aan de hand van de door de inlener voor akkoord getekende tijd verantwoordingsformulieren, ook wel werkbriefjes genoemd, waarvan de inhoud de inlener verbindt. In het kader hiervan is de inlener gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat op de werkbriefjes het juiste aantal gewerkte uren en overuren, evenals -desgevraagd- de overeengekomen tarief- of functiegroep duidelijk zijn ingevuld, dat de kolommen die niet van toepassing zijn worden doorgehaald en dat de werkelijk gemaakte onkosten, voor zover gemaakt, naar waarheid zijn ingevuld.
2. In geval van verschil tussen de bij Flextrans ingeleverde werkbriefjes en het door de inlener behouden afschrift, geldt het bij Flextrans ingeleverde werkbriefje voor de afrekening, welke in de facturen zal worden opgenomen, als volledig bewijs. Behoudens tegenbewijs door de inlener dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
3. Ten opzichte van de inlener, die zijn gehoudenheid als gevolg van lid 1 van dit artikel niet nakomt en derhalve niet meewerkt aan het scheppen van verbindend bewijs voor alle partijen in deze (inlener, uitzendkracht en uitzendonderneming) ten aanzien van de gewerkte uren van de uitzendkracht, is Flextrans gerechtigd op een door haar te bepalen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke wijze de facturen te berekenen.

Artikel 7. Tariefswijzigingen

1. De voor de uitzendkracht voor de duur van de opdracht geldende uurbeloning wordt vastgesteld en bepaald op basis van de CAO voor uitzendkrachten en de bijbehorende functieomschrijving, welke van de inlener wordt verkregen. Indien op enig moment wordt vastgesteld dat deze functieomschrijving niet overeenstemt met de functie in kwestie, zal Flextrans de beloning corrigeren in overeenstemming met de juiste functieomschrijving indien dit tot een hogere uurbeloning leidt en zal het de inlener in rekening gebrachte tarief dienovereenkomstig worden aangepast.
2. Wanneer gedurende de opdracht de functie in die zin wijzigt dat deze functie overeenkomt met werkzaamheden die lager geclassificeerd zijn, zal de aanvankelijk vastgestelde uurbeloning ongewijzigd blijven.
3. Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van de uitzendkracht hoger mocht worden dan gevolg van enige maatregel van overheidswege of enig ander orgaan op grond van enig wettelijk voorschrift dan wel het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten als gevolg van sociale verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving mocht worden verhoogd, dan zal het tarief met ingang van het tijdstip van die verhoging met het volle bedrag of in evenredigheid daarmee worden vermeerderd en dienovereenkomstig door de inlener verschuldigd zijn.

Artikel 8. Vrijheid in selectie

1. Flextrans kiest de uit te zenden kracht uit aan de hand van de haar bekende hoedanig- en kundigheden van de voor uitzending beschikbare krachten enerzijds en van de door de inleners aan Flextrans verstrekte inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden anderzijds.
2. Flextrans is geheel vrij in de keus van de persoon of personen, die zij op een aanvraag uitzendt. Niettemin zal Flextrans bij de selectie van de kracht de uiterste nauwkeurigheid in acht nemen.

Artikel 9. Werving en selectie

1. De verschuldigde commissie die Flextrans berekent bij aanstelling van een kandidaat door middel van werving en selectie, bedraagt 20% van het bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld en eventuele dertiende maand. Facturatie vindt plaats direct na het succesvol afronden van een opdracht, onafhankelijk van de datum van indiensttreding.
2. Bij aanbieding van een kandidaat, die door de inlener direct een contract wordt aangeboden voor (on)bepaalde tijd, zonder dat Flextrans hiervoor een zoekopdracht heeft ontvangen, wordt lid 1 van dit artikel toegepast.
3. Indien de kandidaat in zijn/haar proefperiode aangeeft de aanstelling te willen beëindigen, zal door Flextrans 50 % van de berekende commissie worden gecrediteerd.
4. Indien de kandidaat, na indiensttreding, binnen de proeftijd door de inlener wordt ontslagen vindt geen restitutie plaats van de door Flextrans gefactureerde commissie.
5. De in lid 1 en 2 genoemde maanden zijn gebaseerd op een minimum van 168 uur per maand.

Artikel 10. Zorgplicht inlener

1. De inlener is ten opzichte van Flextrans en haar uitzendkrachten verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de uitzendkracht de arbeid laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de arbeid zodanige regelingen en aanwijzingen te verstrekken, dat de uitzendkracht tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de arbeid gevorderd kan worden. Indien de inlener die verplichting niet is nagekomen, is hij ten opzichte van Flextrans gehouden tot vergoeding der schade aan de uitzendkracht dientengevolge in de uitoefening zijner dienstvervulling, werktaak of werkzaamheden overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt geleverd, dat de niet-nakoming aan overmacht, of die schade in belangrijke mate hoofdzakelijk aan grove schuld van de uitzendkracht is te wijten.
2. Indien een uitzendkracht tijdens zijn werkzaamheden bij een inlener een ongeval overkomt, is de inlener verplicht om terstond de arbeidsinspectie en het uitzendonderneming daarover te informeren, met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.
3. Indien de uitzendkracht, ten gevolge van het niet-nakomen der verplichtingen door de inlener, in de uitoefening van zijn dienstbetrekking, werktaak en/of werkzaamheden zodanig letsel heeft bekomen, dat daarvan diens dood het gevolg is, is de inlener ten opzichte van de overblijvende echtgeno(o)t(e), de kinderen of de ouders van de overledene die door zijn arbeid plegen te worden onderhouden, verplicht tot schadevergoeding tenzij de inlener bewijst dat die niet-nakoming aan overmacht of de dood in belangrijke mate aan grove schuld van de uitzendkracht te wijten is.
4. Voor het overige zal de inlener zich tegenover de uitzendkracht gedragen zoals een goed werkgever betaamt in overeenstemming met verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer voortvloeien. De inlener vrijwaart Flextrans voor eventuele aanspraken van de uitzendkracht ter zake van handelen of nalaten van de inlener in strijd met het hiervoor gestelde, alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schaden, door nalaten of handelen van de uitzendkracht tijdens de terbeschikkingstelling toegebracht.

Artikel 11. Identificatie en persoonsgegevens

1. De inlener dient bij aanvang van de terbeschikkingstelling van een uitzendkracht diens identiteit vast te stellen aan de hand van een origineel identiteitsdocument en, indien het een vreemdeling betreft, bovendien de verblijfsrechtelijke positie van die uitzendkracht.
2. De inlener dient afschriften van de in lid 1 van dit artikel bedoelde documenten in zijn administratie op te nemen.
3. De inlener dient te verifiëren dat de uitzendkracht tijdens de werkzaamheden een origineel identiteitsbewijs bij zich draagt.
4. De inlener behandelt de hem in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van uitzendkrachten vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 12. Overige verplichtingen van de inlener

Tijdig voordat de terbeschikkingstelling een aanvang neemt, dient de inlener aan de uitzendonderneming de noodzakelijke informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificatie van de uitzendkracht, alsmede de uitzendonderneming een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) ter hand te stellen, bevattende de specifieke kenmerken van de door de uitzendkracht in te nemen arbeidsplaats. De uitzendonderneming zal voor doorgeleiding van voorbedoelde informatie en documentatie aan de uitzendkracht zorgdragen.

Artikel 13. Slotbepaling

1. Indien enige bepaling uit de onderhavige algemene voorwaarden of de toepassing daarvan nietig is c.q. nietig zal blijken te zijn, zal die bepaling zoveel mogelijk als toelaatbaar is worden nageleefd en zullen de overige bepalingen onaangetast en geheel van toepassing blijven.
2. Op alle overeenkomsten tussen Flextrans en de inlener zijn uitsluitend aan het Nederlands recht onderhavig.
3. Bij aangaan van een overeenkomst met een inlener wordt er vanuit gegaan, dat deze over alle voor diens bedrijf benodigde vergunningen beschikt en dat deze alle op hem rustende wettelijke verplichtingen nakomt.
4. De door Flextrans uitgezonden krachten zullen nimmer verplicht zijn of kunnen worden tot het aanvaarden van opdrachten die in strijd met de wet zijn.
5. Eventuele geschillen tussen Flextrans en de inlener zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar het uitzendonderneming en/of arbeidsbemiddelingsbureau is gevestigd, tenzij Flextrans mocht verkiezen het geschil te onderwerpen aan een andere ter zake van het geschil bevoegde rechter.